"Ervaringen en wijze lessen"

Donatie: sperma- en eiceldonatie

In onze kliniek is zowel spermadonatie als eiceldonatie mogelijk, mits er voldaan wordt aan een aantal strenge voorwaarden.
– Spermadonatie
Eiceldonatie

Zaadceldonatie
Binnen onze kliniek is het mogelijk een zaadceldonatieprocedure te doorlopen. Zaadceldonatie is het afstaan van zaadcellen door een man (donor), met als doel een zwangerschap mogelijk te maken bij een ander paar (acceptorpaar of wenspaar) of een alleenstaande vrouw met kinderwens. Deze behandelmethode bieden wij aan bij de volgende indicaties:
– Ontbreken van (benutbare) eigen zaadcellen zoals bij azoöspermie
– Genetische afwijkingen bij de wensvader (hij is bijvoorbeeld drager van erfelijk overdraagbare ernstige ziekten of wanneer er mogelijk een te hoog risico bestaat op een kind met aangeboren afwijkingen die niet met het leven verenigbaar zijn)
– Lesbische relatie met kinderwens
– Onmogelijk gebruik eigen zaad in verband met schadelijk (teratogeen) effect op zaad van medicatie of medische behandelingen. Dit in die gevallen waar verzuimd is vóór de behandeling zaad in te vriezen

De keuze van de donor
Als donor komt een man in aanmerking die bekend is. Anonieme zaadceldonatie is niet mogelijk. Het CVB heeft geen zaaddonorbank en beschikt dus zelf niet over zaaddonoren. Dit betekent dat diegene die gebruik wil maken van een behandeling bij het CVB met donorzaad, zelf een bekende zaaddonor moet meenemen of donorzaad moet aanleveren verkregen bij een officieel geregistreerde (sperma)donorbank. Tevens moet sedert 1 juni 2004 landelijke registratie plaatsvinden bij Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting van alle donaties waaruit een levend geboren kind ontstaat.

Alle persoonsgebonden identiteitsgegevens (zoals naam, adres en geboortedatum) van donor en ontvangers worden geregistreerd, tevens de datum van behandeling. Van de donor wordt een uitgebreid paspoort geregistreerd waarin naast de persoonsgegevens ook medische gegevens, fysieke en sociale gegevens worden bewaard. Dit in het belang van eventuele kinderen die uit de zaadceldonatie ontstaan.

De donor dient aan de volgende criteria te voldoen:
Hij moet vrijwillig zijn hulp hebben aangeboden.
Hij mag geen drager zijn van erfelijke aandoeningen.
Hij moet de consequenties van zijn keuze goed hebben doordacht.
Het zaad moet van voldoende kwaliteit zijn om bij behandeling een acceptabele kans op zwangerschap te geven.
Hij moet bij voorkeur zelf geen actieve kinderwens hebben.
Hij mag geen direct familielid zijn van de vrouw die zwanger wil worden.
Wanneer niet wordt voldaan aan een van deze criteria, volgt een teamvergadering waaruit alsnog een positief of negatief besluit komt.

Praktische uitvoering
Het wenspaar of alleenstaande vrouw en de (indien beschikbaar) zaaddonor (eventueel ook met partner) moeten samen een afspraak maken op de Polikliniek CVB voor een intake gesprek bij dokter Bernards (één van de fertiliteitsartsen). Er dient te worden nagegaan of zowel donor als wenspaar/alleenstaande vrouw , aan de voor hen geldende criteria voldoen. Er wordt aandacht geschonken aan behandelingsmogelijkheden met daaraan verbonden consequenties op medisch en psychosociaal gebied.

Er volgt een gesprek tussen de zaaddonor en de klinisch psycholoog van ons team, om de motivatie en draagkracht in kaart te brengen. We willen erachter komen of er op psychologisch vlak redenen zijn aan te geven om geen gebruik te maken van hem als donor. Op indicatie of indien de wens bestaat, kan ook het wenspaar een gesprek krijgen bij deze psycholoog.

Voor alleenstaande vrouwen wordt een consult psycholoog of maatschappelijk werk geregeld ter verificatie van motivatie en draagkracht.

In de tussentijd zal, wanneer dit nog niet gebeurd is, een algemene en gynaecologische anamnese plus lichamelijk onderzoek (waaronder vaginale echografie) van de vrouw die zwanger wil worden plaatsvinden. Bij de donor wordt zaadanalyse verricht en hij zal gescreend worden op Hepatitis B en C, HIV, lues, CMV, chlamydia en gonorroe. Is de donor afkomstig uit het Caraïbisch gebied, Azië of Afrika (uitgezonderd Marrokko) of bezoekt hij deze regelmatig, dan wordt er ook getest op HTLV-1 en -2. Hij krijgt een vragenlijst mee voor de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting die hij ingevuld dient te retourneren. Deze gegevens worden pas aan de Stichting doorgegeven op het moment dat uit de behandeling een zwangerschap ontstaat van langer dan 26 weken.

Wanneer de psycholoog van ons team groen licht geeft en de onderzoeken geen onverwachte bezwaren opleveren wordt de behandeling in gang gezet. Het hangt af van de zaadkwaliteit welke behandeling wenselijk is om de beste kans op zwangerschap te creëren. In de regel maken we zo mogelijk gebruik van vers zaad. Wanneer dit praktisch onmogelijk is voor de donor, wordt gekozen voor het van te voren invriezen van zaad welke op het gewenste moment gebruikt kan worden. De donor dient dan contractueel toestemming te verlenen aan opslag en gebruikmaking van zijn zaad.

Is er geen eigen zaaddonor maar wordt er gebruik gemaakt van donorzaad van een zaadbank dan wordt in overleg met het laboratorium een datum bepaald van zaadoverdracht naar ons centrum.

Heeft er nog geen donorkeuze plaatsgevonden dan zal de arts alle mogelijkheden bespreken om tot een goede donorkeuze te komen.

Eiceldonatie
Binnen onze kliniek is het mogelijk een eiceldonatieprocedure te doorlopen. Eiceldonatie is het afstaan van eicellen door een vrouw (donor), na stimulatie en eiceldonatie, met als doel een zwangerschap bij een andere vrouw (ontvangster of wensmoeder) mogelijk te maken. De benodigde zaadcellen komen van de partner van de ontvangster (wensvader).

Deze behandelingsmethode bieden wij aan bij de volgende indicaties:
– Genetische afwijkingen bij de wensmoeder (draagster van erfelijk overdraagbare ernstige ziekten)
– Ontbreken van (benutbare) eigen eicellen
– Onvoldoende reactie van de eierstokken bij eerdere IVF/ICSI-stimulatiepogingen

-Prognostisch geen redelijke kans meer met IVF/ICSI

Voor alle indicaties geldt een leeftijdsgrens van 45 jaar voor de wensmoeder.

De keuze van de donor
Als donor komt een vrouw in aanmerking die de ontvangster persoonlijk kent en haar hulp vrijwillig aan het ontvangend paar heeft aangeboden. Anonieme eiceldonatie is niet mogelijk. Tevens moet sedert 1 juni 2004 landelijke registratie plaatsvinden bij Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting van alle donaties waaruit een levend geboren kind ontstaat. Alle persoonsgebonden identiteitsgegevens (zoals naam, adres en geboortedatum) van donor en ontvangster worden geregistreerd, tevens de datum van behandeling. Van de donor wordt een uitgebreid paspoort geregistreerd waarin persoonsgegevens, medische gegevens, fysieke en sociale gegevens worden bewaard. Dit in het belang van eventuele kinderen die uit de eiceldonatieprocedure ontstaan.

De donor dient aan de volgende criteria te voldoen:
Zij moet vrijwillig haar hulp hebben aangeboden.
Zij moet een voltooid gezin hebben. Deze eis is gesteld in verband met de geringe kans op complicaties, waardoor zij haar eigen vruchtbaarheidskansen zou kunnen verminderen.
Zij mag geen draagster zijn van erfelijke aandoeningen.
Zij moet de consequenties van haar keuze goed hebben doordacht.
Zij moet gezond zijn in die zin dat de behandeling geen extra risico oplevert.
Zij is bij voorkeur jonger dan 36 jaar en mag niet ouder zijn dan 40 jaar. Vanaf 36 jaar bestaat er een indicatie voor prenatale diagnostiek, ook al is de ontvangster jonger dan 36 jaar.
Er moet een redelijke kans bestaan op een goede eicelopbrengst na stimulatie.

Wanneer niet wordt voldaan aan een van deze criteria, volgt er een teamvergadering waaruit alsnog een positief of negatief besluit komt. In principe zal niet meer dan twee maal gebruik worden gemaakt van dezelfde donor. Dit uit bescherming van de donor.

Praktische uitvoering
De ontvangster, haar partner en de donor (eventueel ook met partner) moeten samen een afspraak maken op de Polikliniek CVB voor een intake gesprek bij dokter Bernards (een van de fertiliteitsartsen). Er dient te worden nagegaan of zowel donor als ontvangster aan de voor hen geldende criteria voldoen. Er wordt uitgebreid aandacht geschonken aan risico’s en consequenties op medisch en sociaalpsychologisch gebied die de behandeling met zich meebrengt.

Bij de donor wordt een echo vroeg in de cyclus plus hormonaal bloedonderzoek afgesproken om een inschatting te maken van haar stimuleerbaarheid middels de bekende IVF-stimulatieprotocollen.

Tevens volgt een gesprek tussen haar en de klinisch psycholoog van ons team, met name om de motivatie en draagkracht in kaart te brengen, liefst met haar partner erbij. We willen erachter komen of er op psychologisch vlak redenen bestaan om geen gebruik te maken van haar als donor.

In de tussentijd zal, wanneer dit nog niet gebeurd is, een algemene en gynaecologische anamnese plus lichamelijk onderzoek (waaronder vaginale echografie) van zowel de donor als de ontvangster plaatsvinden. Bij de wensvader wordt een zaadanalyse verricht en screening op Hepatitis B, C en HIV. De donor zal driemaandelijks gescreend worden op Chlamydia, Lues, Hepatits-B, Hepatitis-C , HIV en HTLV1 en 2 op indicatie.

Wanneer de psycholoog van ons team groen licht geeft en de onderzoeken geen onverwachte bezwaren opleveren wordt de behandeling in gang gezet.

De donor wordt behandeld volgens het gebruikelijke IVF-protocol teneinde bij haar meerdere eiblaasjes te laten doorrijpen. Door middel van een follikelpunctie worden de eicellen verkregen. In het laboratorium worden de eicellen van de donor samengebracht met de zaadcellen van de wensvader. Indien de bevruchting en embryonale-ontwikkeling succesvol verlopen, zal bij de ontvangster een embryo-terugplaatsing volgen. Voorafgaande aan de terugplaatsing wordt de ontvangster met medicijnen behandeld om de baarmoeder op het juiste moment geschikt te laten zijn voor embryo-ontvangst.

‘Ervaringen en wijze lessen’
De praktijk heeft geleerd dat eiceldonatieprocedures een behoorlijke belasting met zich meebrengen voor alle deelnemers. Voor het ontvangend paar is het vaak de laatste strohalm om aan vast te klampen.

Zonder donor is er meestal geen kans meer op een zwangerschap. Toch zijn de kansen net als bij iedere IVF- behandeling beperkt en wordt de kans voornamelijk bepaald door de leeftijd van de donor. Daarnaast is er bij het ontstaan van een zwangerschap middels eiceldonatie een verhoogde kans op een miskraam. Ook een donor voelt de druk van die laatste strohalm. Wanneer het allemaal niet zo voorspoedig verloopt, kan de donor dat als een persoonlijk falen voelen.

Al is de informatie vooraf zeer uitgebreid, de behandeling kan voor een donor tegenvallen. Een donor kan het moeilijk vinden dat te uiten. Voor een ontvangster is het vaak moeilijk om aan te zien dat haar zus of vriendin een mogelijk pijnlijke eicelpunctie voor haar moet ondergaan.

In de meeste gevallen zien we echter, of het nou wel of niet succesvol verloopt, dat de band die er bestond tussen donor en ontvangster versterkt wordt en een diepe emotionele waarde krijgt.